यसरी गर्नुहोस भूमि पुजन

घर निर्माण गर्नु अघि भूमि पुजन गर्ने विधि